Rejestracja

Informator kandydata rocznego Studium Praktycznego Winiarstwa PAW

Wzajemne prawa i obowiązki organizatora i słuchacza oraz warunki odpłatności za uczestnictwo w Studium Praktycznego Winiarstwa określa umowa rekrutacyjna. Wpłata zaliczki czesnego oznacza zaakceptowanie warunków umowy. Umowa podpisywana jest podczas spotkania inauguracyjnego (I zjazd SPW). Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie w zależności od aktualnych warunków sanitarnych, atmosferycznych oraz nagłych zdarzeń losowych i atmosferycznych.

Organizator Studium zapewnia: 

 • 320 godzin wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych podzielonych na 20 weekendowych zjazdów prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowanych wykładowców zgodnie z ustalonym wcześniej rocznym programem nauczania, 
 • udostępnienie zgodnych z przepisami sanitarnymi pomieszczeń i zasobów na organizację i obsługę administracyjną procesu kształcenia, 
 • komplet podręczników: „Winorośl i wino - wiedza i praktyka” część I i II i „Ochrona winorośli”), segregator z blokiem do notatek, teczkę na luźne dokumenty, długopis. Przekazane materiały są oznaczone logotypem PAW, 
 • serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna) podczas zajęć teoretycznych w sali wykładowej, 
 • rękawice ochronne oraz wszelkiego rodzaju narzędzia, materiały i preparaty, niezbędne do realizacji zajęć praktycznych, 
 • wodę mineralną i bezpłatny posiłek regeneracyjny podczas całodniowych zajęć praktycznych w winnicy i przetwórni, 
 • dostęp do oprogramowania Zoom podczas wykładów w trybie zdalnym, o ile takie będą realizowane, a podczas nieobecności dostęp do transmisji z wykładów wytypowanych w programie, 
 • udostępnienie zapisów pdf prezentacji multimedialnych z wykładów gromadzonych w aplikacji Dropbox, 
 • transport autokarem po winnicach podczas 3-dniowego krajowego wyjazdu enoturystycznego, 
 • ubezpieczenie kosztów leczenia dla uczestników wyjazdu zagranicznego, 
 • odpowiednio dobrane gatunki win do zaplanowanych w programie nauczania degustacji szkoleniowych i egzaminacyjnych, 
 • zaświadczenie o ukończenia Studium na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
 • oprawiony w antyramę ozdobny dyplom w formacie A3 o ukończeniu Studium, 
 • bezpłatną kolację podczas ostatniego zjazdu Studium.

Kandydat/uczestnik Studium jest zobowiązany do:

 1. terminowego wnoszenia opłat za naukę według następującego planu:
  • opłaty rejestracyjnej w kwocie 100 zł równocześnie z wpisaniem na listę kandydatów. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest wliczana do kwoty czesnego.
  • odczas rekrutacji, po otrzymaniu od organizatora informacji o wpisaniu na listę kandydatów w wyznaczonym terminie kandydat zobowiązany jest do wniesienia na konto organizatora zaliczki czesnego w kwocie 1000 zł. W przypadku rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem nauki zaliczka podlega częściowemu zwrotowi po potraceniu 20% kwoty. Po odbyciu przez Słuchacza I zjazdu Studium zaliczka nie podlega zwrotowi.
  • do uzupełnienia kwoty czesnego w terminie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok nauczania:
       - Wariant I – jednorazowa opłata roczna w kwocie 5500 zł,
       - Wariant II – opłata 3000 zł za każdy z dwóch semestrów nauki.
  • W przypadku rezygnacji słuchacza z nauki w Studium, wpłacone czesne lub jego rata podlegają częściowemu zwrotowi po odbyciu I zjazdu SPW, po potrąceniu 20% wpłaconej kwoty. Po odbyciu drugiego z kolei zjazdu Studium wpłacone czesne lub jego rata nie podlegają zwrotowi. W przypadku rezygnacji słuchacza z nauki w Studium z ważnych przyczyn losowych i braku możliwości zwrotu wpłaconego czesnego słuchacz ma prawo do bezpłatnego uczestniczenia w opłaconych zjazdach w następnym roku Studium. Za datę wniesienia wszelkich opłat uważa się datę zaksięgowania wpłaconej kwoty na koncie bankowym organizatora.
 2. przystąpienia do egzaminu testowego na zakończenie nauki w Studium,
 3. przystąpienia do egzaminu z oceny degustacyjnej wina podczas 19 lub 20 zjazdu Studium,
 4. do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz przyjaznych relacji koleżeńskich w stosunku do pozostałych uczestników Studium.

Numer rachunku bankowego Organizatora, na który należy dokonywać wszelkich opłat związanych z nauką w Podkarpackiej Akademii Wina: Fundacja GALICJA VITIS, 38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a, BNP Paribas Nr. Konta: 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

W tytule przelewów należy wpisać  tytuł wpłaty, np. "opłata czesnego za I semestr". Podkarpacka Akademia Wina jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego jest zwolniona z podatku od towarów i usług stąd opłaty czesnego są kwotami brutto. Każdorazowe opóźnienie w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej w niepełnej kwocie, może skutkować naliczeniem przez organizatora odsetek ustawowych od zaległej kwoty. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat dyrektor PAW może nie dopuścić słuchacza do zaliczenia danego semestru Studium. Za wszelkie opłaty można zamówić fakturę, jednak wyłącznie w tym samym miesiącu, w którym została dokonana wpłata na konto.

Skreślenie słuchacza z listy oznacza rozwiązanie umowy z upływem dnia, w którym dokonano skreślenia. Ponowne wpisanie na listę słuchaczy możliwe będzie po uregulowaniu wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami i zawarciu nowej umowy. Słuchacz ma prawo do rozwiązania umowy za pisemnym wypowiedzeniem; wypowiedzenie umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez  słuchacza oświadczenia o rezygnacji z nauki.
W przypadku nieuruchomienia Studium osobom, które zostały przyjęte, przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości w ciągu 14 dni.

Żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z zawartej mowy oraz uzgodni z drugą stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża stronę, która powołuje się na siłę wyższą. Strona, która zawiadomiła druga stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, może też według swego wyboru rozwiązać umowę w przypadku braku możliwości jej dalszego wykonywania lub przesunąć wykonywanie tej umowy o okres występowania siły wyższej. We wszystkich sprawach nieuregulowanych  umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Kandydat jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o następującej treści:
"Jako Słuchacz Studium Praktycznego Winiarstwa wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych obejmujących: imiona i nazwisko oraz  adres do korespondencji w celu realizacji uprawnienia do monitorowania karier zawodowych absolwentów."
"Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w trakcie zajęć prowadzonych przez Podkarpacką Akademię Wina, w celach marketingowych i promocyjnych Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis, przez ich publikację na stronie internetowej akademiawina.org za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i portale podobne oraz w materiałach drukowanych."

Formularz rejestracji

Imię*
Twój e-mail*
Nazwisko*
Telefon kontaktowy*format np. +48 999 999 999

Adres zamieszkania

Ulica (nr domu / nr lokalu)*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Nazwa szkolenia*
Data szkolenia (początek)*dzień, miesiąc, rok
Twoja wiadomość
Akceptuję:*
* Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Podkarpacką Akademię Wina moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zgłoszenia.
 
* *Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w trakcie zajęć prowadzonych przez Podkarpacką Akademię Wina, w celach marketingowych i promocyjnych Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak facebook, instagram i portale podobne oraz w materiałach drukowanych.
 
*** Przy rejestracji na roczny kurs p.n. STUDIUM PRAKTYCZNEGO WINIARSTWA wymagana jest opłata rejestracyjna w wys. 100 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 
**** W przypadku rejestracji na wybrane szkolenia (jako wolny słuchacz) dostępne w ramach zajęć Studium Praktycznego Winiarstwa opłata rejestracyjna nie jest wymagana. Opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni od daty szkolenia.
 
Wyślij zgłoszenie

jaslo
logo gv
nw