Statut fundacji

Statut Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa

„Galicja Vitis”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Viitis” (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona przez Romana Myśliwca, urodzonego w Trzcinicy, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 marca 2014 roku przez notariusza Agnieszkę Kowal,

z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Reformackiej 8 w Rzeszowie – za rep. …. nr …......./2014.

§2

 1. Fundacją posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 3. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

§3

 1. Kapitał założycielski Fundacji wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych.
 2. Kapitał założycielski Fundacji został wniesiony przez Fundatora w gotówce.
 3. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Jasło.
 5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Wzór oznaki i pieczęci określi Rada Fundacji.

§5

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.


§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji lub na rzecz promowania celów Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania

§7

 1. Celem Fundacji jest odrodzenie, zachowanie i rozwijanie polskich i europejskich tradycji winiarskich oraz dziedzictwa kulturowego związanego z winiarstwem i uprawą winorośli, prowadzenie działalności oświatowej dotyczącej konsumpcji wina, prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej uprawy  winorośli, produkcji wina, marketingu winiarskiego i sprzedaży wina, a także współdziałanie w procesie podnoszenia jakości win, produkowanych w Polsce, kultury ich spożywania oraz wzrostu wydajności ekonomicznej polskiego winiarstwa.
 2. Do celów szczegółowych Fundacji należy:
  • popularyzacja tradycji winiarskich polskich i europejskich, popularyzacja kultury wina,
  • popularyzacja uprawy winorośli w Polsce i produkcji krajowych win gronowych,
  • prowadzenie kursów i szkoleń  na temat  zakładania i prowadzenia winnic oraz organizacji      przetwórstwa winogron i agroturystyki winiarskiej, szerzenie fachowej wiedzy na temat uprawy winorośli i winiarstwa, dbanie o wysoką jakość w produkcji wina,
  • umożliwienie polskim producentom wina i innym specjalistom z branży winiarskiej zdobywania profesjonalnej wiedzy o winie, zgodnie z międzynarodowymi standardami szkoleń w tym zakresie,
  • propagowanie kultury wina w Polsce,
  • promowanie krajowych win gronowych w kraju i zagranicą,
  • popularyzacja przyjaznych dla środowiska metod uprawy i produkcji.
  • popularyzacja polskich tradycji winiarskich oraz ochrona zabytków polskiego winiarstwa,
  • poprawa jakości życia na terenach wiejskich ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, wspomaganie procesów integracyjnych z Unią Europejską

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. utworzenie „Podkarpackiej Akademii Wina” z siedzibą w Jaśle,
 2. podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju uprawy winorośli i przetwórstwa winogron w Polsce, ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego,
 3. inicjowanie i prowadzenie oraz promowanie różnorodnych form działalności mogących przyczynić się do odbudowy i rozwoju polskich i europejskich tradycji winiarskich,
 4. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, w szczególności dotyczącej obszaru wiedzy
 5. związanego z uprawą winorośli, przetwórstwa winogron i produkcji wina, organizacją sprzedaży i marketingu wina  oraz działalnością agroturystyczną i enoturystyczną, prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującej wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, druków ulotnych, materiałów audiowizualnych, itp. oraz działalności informatycznej,
 6. organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, dyskusji, seminariów, wystaw, targów, pokazów,
 7. organizowanie konkursów winiarskich o zasięgu międzynarodowym,
 8. prowadzenie poradnictwa, konsultacji i ekspertyz oraz prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń w dziedzinie uprawy winorośli i winiarstwa,
 9. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 10. propagowanie idei Fundacji w środkach masowego przekazu i w Internecie,
 11. współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,
 12. opiniowanie aktów prawnych i decyzji administracyjnych dotyczących uprawy winorośli i wyrobu krajowych win gronowych, jak również rozwoju obszarów wiejskich,
 13. powoływanie i prowadzenie placówek edukacyjnych zajmujących się szerzeniem wiedzy winiarskiej,
 14. występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji i instytucji, w tym międzynarodowych oraz opiniowanie ich działań, w celu kształtowania norm prawnych, społecznych i etycznych, dotyczących uprawy winorośli i winiarstwa, poszanowania wartości kulturowych i przyrodniczych, możliwości wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych podmiotów gospodarczych,
 15. podejmowanie współpracy z organizacjami społecznymi i samorządowymi.

 § 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
 2. w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na inne cele.
 3. Fundacja w celu realizacji swych zadań statutowych może powoływać jednostki organizacyjne. Zasady działania tych jednostek określi Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych .

 §10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji, a także ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych zadań Fundacji;

§11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. PKD 58 – Działalność wydawnicza
 2. PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 3. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
 4. PKD 85 - Edukacja
 5. PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

§12

Dla prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Organy Fundacji

§13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, jako organ nadzoru,
 2. Zarząd Fundacji, jako organ wykonawczy.

 §14

 1. Rada Fundacji liczy nie mniej niż trzy osoby powoływane i odwoływane przez Fundatora.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 3. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż  raz na sześć miesięcy.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 3. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 5. Rada Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji jako organ o charakterze opiniodawczym i doradczym. 

 § 16

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 2. podejmowanie decyzji o formie zatrudnienia  i wynagradzania członków Zarządu Fundacji;
 3.  ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i opiniowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 6. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów działania oraz budżetu Fundacji na następny rok, a także proponowanych przez Zarząd długofalowych kierunków działania Fundacji;
 7. nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności poprzez możliwość uchylenia każdej uchwały Zarządu sprzecznej z prawem lub z celami statutowymi Fundacji;
 8. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu Rady Fundacji;
 9. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji, jakie Rada Fundacji uzna za wskazane; opinia Rady jest wiążąca dla Zarządu,
 10. wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii Fundacji, a także na przystępowanie do spółek i innych fundacji.
 11. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 § 17

 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy Rada Fundacji wskazuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jego Prezesem;
 2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Fundacji lub spoza ich grona.
 3. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków .

§ 18

 1. Kadencja  Zarządu Fundacji trwa trzy lata, z zastrzeżeniem ust 2. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Mandat Członka Zarządu w trakcie kadencji wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Rada Fundacji  powołuje na jego miejsce nowego Członka Zarządu, w trybie określonym w § 17. ust. 2 Statutu.
 4. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 5. Rada Fundacji, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jej członków w każdym czasie.
 6. Członek Zarządu będący Fundatorem, w razie wygaśnięcia jego mandatu  jako członka Zarządu, staje się automatycznie członkiem Rady Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że jest wyłączony od głosowania w sprawach związanych z nadzorem nad czynnościami zarządu podejmowanymi w okresie pełnienia przez niego funkcji.

 § 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie   (przy zarządzie wieloosobowym) lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 3. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Fundacji nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji wymagana jest uchwała Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji albo Fundatora.
 5. Uchwały Zarządu podejmuje się na posiedzeniu zwykłą większością głosów członków obecnych. Warunkiem podjęcia uchwały jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone również telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd co roku, do końca marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz do końca listopada plan działania Fundacji oraz budżet na kolejny rok.

§ 20

 1. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 3. Do zadań Zarządu należy:
  • uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • występowanie z wnioskami w sprawie powoływania oddziałów, zakładów i filii Fundacji oraz przystępowania do spółek i innych fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskami w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 

 Rozdział IV

Majątek i fundusze

 §21

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte w toku jej działalności, w tym nieruchomości, ruchomości i fundusze, a także prawa autorskie i pokrewne.

 §22

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji oraz grantów,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji;
  • odsetek bankowych;
  • dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział V

Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji

 §24

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje zgodą Rady Fundacji.
 2. Uchwałę w sprawie zgody na zmianę statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 §25

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji o ile uchwała o rozwiązaniu Fundacji nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  określając sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji.
 4. Likwidatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałą Fundacji.
jaslo
logo gv
nw