Cele fundacji

Celem Fundacji jest odrodzenie, zachowanie i rozwijanie polskich i europejskich tradycji winiarskich oraz dziedzictwa kulturowego związanego z winiarstwem i uprawą winorośli, prowadzenie działalności oświatowej dotyczącej konsumpcji wina, prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej uprawy winorośli, produkcji wina, marketingu winiarskiego i sprzedaży wina, a także współdziałanie w procesie podnoszenia jakości win, produkowanych w Polsce, kultury ich spożywania oraz wzrostu wydajności ekonomicznej polskiego winiarstwa.

Do celów szczegółowych Fundacji należy:

 • popularyzacja tradycji winiarskich polskich i europejskich, popularyzacja kultury wina,
 • popularyzacja uprawy winorośli w Polsce i produkcji krajowych win gronowych,
 • prowadzenie kursów i szkoleń na temat zakładania i prowadzenia winnic oraz organizacji     przetwórstwa winogron i agroturystyki winiarskiej, szerzenie fachowej wiedzy na temat uprawy winorośli i winiarstwa, dbanie o wysoką jakość w produkcji wina,
 • umożliwienie polskim producentom wina i innym specjalistom z branży winiarskiej zdobywania profesjonalnej wiedzy o winie, zgodnie z międzynarodowymi standardami szkoleń w tym zakresie,
 • propagowanie kultury wina w Polsce,
 • promowanie krajowych win gronowych w kraju i zagranicą,
 • popularyzacja przyjaznych dla środowiska metod uprawy i produkcji.
 • popularyzacja polskich tradycji winiarskich oraz ochrona zabytków polskiego winiarstwa,
 • poprawa jakości życia na terenach wiejskich, ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, wspomaganie procesów integracyjnych z Unią Europejską.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • utworzenie „Podkarpackiej Akademii Wina” z siedzibą w Jaśle,
 • podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju uprawy winorośli i przetwórstwa winogron w Polsce, ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego,
 • inicjowanie i prowadzenie oraz promowanie różnorodnych form działalności mogących przyczynić się do odbudowy i rozwoju polskich i europejskich tradycji winiarskich,
 • prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, w szczególności dotyczącej obszaru wiedzy związanego z uprawą winorośli, przetwórstwa winogron i produkcji wina, organizacją sprzedaży i marketingu wina oraz działalnością agroturystyczną i enoturystyczną,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującej wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, druków ulotnych, materiałów audiowizualnych, itp. oraz działalności informatycznej,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, dyskusji, seminariów, wystaw, targów, pokazów,
 • organizowanie konkursów winiarskich o zasięgu międzynarodowym,
 • prowadzenie poradnictwa, konsultacji i ekspertyz oraz prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń w dziedzinie uprawy winorośli i winiarstwa,
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • propagowanie idei Fundacji w środkach masowego przekazu i w Internecie,
 • współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,
 • opiniowanie aktów prawnych i decyzji administracyjnych dotyczących uprawy winorośli i wyrobu krajowych win gronowych, jak również rozwoju obszarów wiejskich,
 • powoływanie i prowadzenie placówek edukacyjnych zajmujących się szerzeniem wiedzy winiarskiej,
 • występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji i instytucji, w tym międzynarodowych oraz opiniowanie ich działań, w celu kształtowania norm prawnych, społecznych i etycznych, dotyczących uprawy winorośli i winiarstwa, poszanowania wartości kulturowych i przyrodniczych, możliwości wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych podmiotów gospodarczych,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami społecznymi i samorządowymi.
jaslo
logo gv
nw